Regulamin 2020-03-02T15:47:30+00:00

REGULAMIN

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW/ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: portretynagrobkowe.pl

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez CYBERLAB.PL na rzecz Klientów, w tym w szczególności polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży/o dzieło przedmiotów znajdujących się w asortymencie Cyberlab.pl za ceny podane na odpowiednich podstronach Strony Internetowej: portretynagrobkowe.pl.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym: portretynagrobkowe.pl prowadzona jest przez: Jarosława Krzywdę, Wacława Małodobrego oraz Annę Korzuszek – Nowak, prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej funkcjonującej pod firmą: Cyberlab.pl spółka cywilna z siedzibą w Będzinie, przy al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6252408005 REGON: 241384620 [dalej: Cyberlab.pl], adres poczty elektronicznej: info@cyberlab.pl, nr tel: 32 726 12 19.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej (z wyjątkiem Rozdziału 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców).
 3. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu są: Jarosław Krzywda, prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6251365392, REGON: 273177126, Wacław Małodobry, prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6321442650, REGON: 360381486 oraz Anna Korzuszek – Nowak, prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, ul. Kamienna 5a, 42-512 Psary, NIP: 6252367074, REGON: 241387328, działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą Cyberlab.pl spółka cywilna z siedzibą w Będzinie, przy al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, NIP: 6252408005 REGON: 241384620. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej.
 4. Pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie nadano następujące znaczenie:
  1. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Cyberlab.pl za pośrednictwem Strony Internetowej.
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Cyberlab.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Konto – spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej portretynagrobkowe.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Cyberlab.pl, w tym w szczególności składać zamówienia na oferowane przez Cyberlab.pl Produkty.
  4. Produkt – wskazany na Stronie Internetowej towar/dzieło będący przedmiotem umowy sprzedaży/o dzieło zawieranej pomiędzy Klientem, a Cyberlab.pl, w szczególności: gotowe wizerunki w granicie, fotografia w kamieniu, fotografia na porcelanie, fotografia w krysztale.
  5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  6. Oferta – oferta zawarcia umowy sprzedaży/ o dzieło Produktu z Klientem złożona przez Cyberlab.pl Klientowi, o której mowa w rozdziale 4 ust. 4.
  7. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez firmę Cyberlab.pl dostępna pod adresem internetowym: portretynagrobkowe.pl.
  8. Zapytanie – oświadczenie woli Klienta stanowiące zaproszenie do złożenia Oferty przez Cyberlab.pl.
 5. Klient ma możliwość porozumiewania się z Cyberlab.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@cyberlab.pl, nr tel: 32 726 12 19, poczty tradycyjnej na adres: Cyberlab.pl spółka cywilna, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin oraz formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.

§2 INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Korzystanie przez Klientów z usług, jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Mozilla Firefox, Edge, Opera, Google Chrome lub Safari oraz dostępu do poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie przez Klientów z usług świadczonych przez Cyberlab.pl jest także możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z ww. przeglądarek.
 3. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej, w tym rejestracji Konta, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Cyberlab.pl oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementy techniczne.
 5. Cyberlab.pl umożliwia korzystanie ze Strony Internetowej i składanie zamówień na terenie całej Unii Europejskiej.

§3 ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Korzystanie z usług oferowanych na Stronie Internetowej jest możliwe poprzez założenie Konta w zakładce „Moje Konto” znajdującej się w górnej jej części, a następnie poprzez podanie adresu e-mail, hasła oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 2. Zabronione jest podawanie w trakcie rejestracji, o której mowa w ust. 1 treści niezgodnych z prawdą.
 3. Do zakończenia procedury rejestracyjnej na Stronie Internetowej niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką prywatności.
 4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Cyberlab.pl i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Cyberlab.pl.
 5. Cyberlab.pl po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
 6. Rejestracja na Stronie Internetowej (założenie Konta), jak również korzystanie z jej funkcjonalności są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Cyberlab.pl umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Ponadto, Cyberlab.pl umożliwia dokonywanie zakupów (zawieranie umów sprzedaży/o dzieło) w tzw. uproszczonej procedurze składania zamówień. Wówczas, Klient dokonuje zakupów poprzez wybór odpowiednich Produktów, a następnie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” – bez zaznaczenia checkbox-a „Stworzyć konto?”, Klient uprzednio wypełnia formularz danych adresowych oraz płatności.
 8. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieokreślony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. W celu usunięcia Konta Klient powinien on skontaktować się z Cyberlab.pl w tym zakresie: telefonicznie pod nr 32 726 12 19, pisemnie pod adresem: al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, bądź e-mailowo pod adresem: info@cyberlab.pl. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta z Cyberlab.pl umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.
 9. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki prywatności.

§4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY DOTYCZĄCEJ PRODUKTU

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży/o dzieło z Cyberlab.pl, Klient wybiera Produkty dostępne na Stronie Internetowej poprzez wybranie ich ilości, określenie ich parametrów/specyfikacji, ew. dodanie odpowiednich, wymaganych plików elektronicznych, a następnie kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym Produkcie. Produkty znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Produktów, usunięcia znajdujących się tam Produktów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu do koszyka Produktów, Klient ma możliwość zmiany ilości Produktów, jakie chce nabyć poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia Produktów z koszyka. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 3. Na tym etapie Klient powinien podać swoje dane adresowe, wybrać sposób dostawy i związaną z nim formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o metodzie dostawy i wybranej metodzie płatności, a także ich całkowity koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy.
 4. Po dodaniu do koszyka wszystkich Produktów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu Produkty wraz z podaniem ich ilości oraz cen, a także wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Cyberlab.pl Ofertę nabycia tych towarów.
 5. Dokonanie zakupu może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych podczas składania zamówienia.
 6. Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę” . Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta Oferty Cyberlab.pl, o której mowa w ustępie 4 i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży/o dzieło pomiędzy Klientem, a Cyberlab.pl. Cyberlab.pl niezwłocznie potwierdza Klientowi fakt zawarcia umowy, o której mowa w zd. poprzednim, przesyłając potwierdzenie w tym zakresie na podany przez Klienta adres e-mail.
 7. Do zamówionych Produktów Cyberlab.pl dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta zgłoszonego podczas składania zamówienia.
 8. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cyberlab.pl może dokonywać modyfikacji asortymentu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży/o dzieło poszczególnych Produktów.
 9. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto lub w trybie uproszczonym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane począwszy od najbliższego dnia roboczego.
 10. Klient może złożyć także zamówienie w drodze Zapytania złożonego drogą mailową na adres info@cyberlab.pl lub telefoniczną poprzez kontakt na wskazane na Stronie Internetowej numery telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Po złożeniu Zapytania Cyberlab.pl w ciągu 3 dni roboczych przesyła Klientowi Ofertę w odpowiedzi na złożone przez niego Zapytanie. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Następnie Klient w ciągu 3 dni roboczych (okres związania Ofertą) może przyjąć Ofertę Cyberlab.pl. Z chwilą otrzymania przez Cyberlab.pl oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty albo dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Ofertą, zostaje zawarta umowa sprzedaży/o dzieło między Klientem, a Cyberlab.pl.

§5 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Cyberlab.pl udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkt, chyba że Oferta stanowi inaczej:
  1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Cyberlab.pl (przedpłata)
  3. Płatność za pośrednictwem systemu szybkich płatności internetowych Dotpay (przedpłata)
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie określonym w Ofercie. Brak płatności w terminie określonym w Ofercie spowoduje odstąpienie od umowy sprzedaży/o dzieło przez Cyberlab.pl.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu.

§6 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, a dla Klientów nie będących Konsumentami także na terenie Unii Europejskiej.
 2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w Ofercie, z zastrzeżeniem, że odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 3. Cyberlab.pl udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż opcja ta nie dotyczy przesyłek, które to mają zostać dostarczone poza terytorium RP.
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: AL. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin – po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z Cyberlab.pl.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w Ofercie podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 10 dni roboczych. Cyberlab.pl poinformuje Klienta o gotowym do odbioru Produkcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres mailowy.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu Dotpay- od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Cyberlab.pl.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży/ o dzieło.
 7. Cyberlab.pl jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych oraz prawnych.

§7 REKLAMACJA PRODUKTU/ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Z zastrzeżeniem rozdziału 9 – podstawa i zakres odpowiedzialności Cyberlab.pl względem Klienta, jeżeli świadczone usługi lub sprzedane Produkty mają wady fizyczne lub prawne (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja Produktu, a także reklamacja dotycząca działania Strony Internetowej lub dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną może zostać złożona przez Klienta:
  1. pisemnie na adres: Cyberlab.pl spółka cywilna, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cyberlab.pl;
 3. Klient w opisie reklamacji powinien wskazać następujący zakres danych: (1) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży/o dzieło lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od danej umowy; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Cyberlab.pl. Preferowane jest złożenie reklamacji na formularzu reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Cyberlab.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć, na koszt Cyberlab.pl Produkt wadliwy na adres: Cyberlab.pl spółka cywilna, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego Konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Cyberlab.pl w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 6. Reklamowany Produkt powinien być kompletny, tj. wyposażony w fabryczne elementy oraz powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych, w szczególności uszkodzeń charakterystycznych dla wypadku.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DOTYCZĄCEJ PRODUKTU

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży/o dzieło zawartej z Cyberlab.pl, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Produktu. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele Produktów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem powinien poinformować Cyberlab.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Cyberlab.pl spółka cywilna, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin lub pocztą elektroniczną na adres email info@cyberlab.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, w której przedmiotem sprzedaży/umowy o dzieło jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Cyberlab.pl ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób elektroniczny.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Cyberlab.pl zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Cyberlab.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy. Cyberlab.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego Konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. Cyberlab.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w ust. 5 do chwili otrzymania Produktu lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient będący Konsumentem powinien odesłać lub przekazać kompletny Produkt do Cyberlab.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy, chyba że Cyberlab.pl zaproponował, iż sam odbierze Produkt. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący Konsumentem odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Adres do zwrotów : Cyberlab.pl spółka cywilna, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin.

§9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Cyberlab.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży/ o dzieło zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży/ o dzieło w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Cyberlab.pl.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Cyberlab.pl ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta nie będącego Konsumentem sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży/o dzieło.
 4. Z chwilą wydania przez Cyberlab.pl Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Cyberlab.pl w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta nie będącego Konsumentem za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Cyberlab.pl z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Cyberlab.pl w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu danej umowy sprzedaży/o dzieło. Cyberlab.pl ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Cyberlab.pl, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Cyberlab.pl.

§10 NEWSLETTER

Zawierając umowę sprzedaży/o dzieło oraz zakładając Konto, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o ofertach specjalnych (marketingowych) oraz nowościach związanych z usługami świadczonymi przez Cyberlab.pl. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem e-mail: info@cyberlab.pl, po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto lub kontaktując się z Cyberlab.pl pod adresem: Cyberlab.pl spółka cywilna, al. H. Kołłątaja 18, 42-500 Będzin, lub mailowo pod adresem: info@cyberlab.pl. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna, nieodpłatna oraz świadczona przez czas nieokreślony.

§11 SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Do wykonywania usług świadczonych przez Cyberlab.pl na rzecz Klientów oraz zawierania, realizacji umów sprzedaży/o dzieło, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Cyberlab.pl, a Klientem będącym Konsumentem odnoszące się do świadczonych usług oraz realizacji poszczególnych umów sprzedaży/o dzieło będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.
 3. Klient będący Konsumentem może uzyskać pomoc w sprawie przysługujących mu uprawnień oraz ew. sporu między nim, a Cyberlab.pl, w szczególności zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 4. Niezależnie od ust. 2 powyżej, Cyberlab.pl niniejszym informuje, iż Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Strona ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o dzieło.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim.
 2. Cyberlab.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania celem zachowania zgodności;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do orzeczeń, postanowień, zaleceń, nakazów, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Strony Internetowej, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia błędów, niejasności lub omyłek pisarskich, które to znalazłyby się w Regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub odesłań zamieszczonych w Regulaminie;
  7. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży/umowa o dzieło) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zapytania oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży/ umowy o dzieło.
 4. Cyberlab.pl poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu oraz umieści jego wersję jednolitą na Stronie Internetowej (wraz z możliwością jego pobrania w formacie PDF) oraz poprzez przesłanie Klientom zarejestrowanym, informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu w formacie PDF – pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta. Uważa się, że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział umowy o prowadzenie Konta w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na Stronie Internetowej do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej.

§13 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Wzór zgłoszenia reklamacyjnego
Pełny regulamin w postaci pliku PDF